Verenigingen

Het hebben van vele verenigingen en stichtingen zegt veel over de saamhorigheid in Eext 

Waar een klein dorp groot in is!

Begraafplaats Eext, Eexterzandvoort en Anderen

Sinds 1872 beschikt Eext over een eigen begraafplaats. De lange tochten over de Kerkweg naar Anloo werden kennelijk als bezwaarlijk ervaren en daar de burgerlijke Overheid niet van zins was naast Anloo nog een begraafplaats aan te leggen, stichtte men er zelf één. De Hervormde Gemeente heeft tot 2012 het beheer gehad over de begraafplaats. In dat jaar ging de Hervormde Gemeente een fusie aan met Hervormde Gemeente Rolde. Het kerkje werd verkocht. De gefuseerde kerken hadden echter geen behoefte aan een tweede begraafplaats. Ook de burgerlijke gemeente wilde de dodenakker niet overnemen en zo dreigde sluiting van de begraafplaats, waar veel inwoners van Eext, Anderen en Eexterzandvoort en ook van daarbuiten hun geliefden en familie een laatste rustplaats hadden gegeven. Een groep inwoners uit Eext heeft toen een stichting in het leven geroepen om sluiting te voorkomen. De stichting bestaat uit vrijwilligers en samen houdt men de begraafplaats in stand. De groenverzorging is taak van de gemeente Aa en Hunze. In de loop der tijd is de begraafplaats uitgebreid met een urnenmuur en een strooiveld. Veel historische graven en graftrommels zijn met financiële steun van nabestaanden en door bijdragen uit fondsen inmiddels gerestaureerd. De stichting heeft een ANBI status. De begraafplaats kent eeuwige grafrust.

Het bestuur bestaat uit:
Dhr. J. Hospers, voorzitter
Mw. M. Vermeulen-Docter
Dhr, B.J. Raterink, penningmeester en tevens beheerder
Dhr. E. Mennega
Dhr. N.A. Oudhof, secretaris

Informatie over tarieven en adressen staat vermeld op het inlichtingenbord op de begraafplaats aan ’t Witzand in Eext.

 

´t Witzand 6
9463 PA Eext

Email: noudhof@xs4all.nl

 

Boermarke Eext

Boermarke Eext

De Boermarke Eext is een organisatie die zijn ontstaan kent in de middeleeuwen. Toen was de grond buiten het dorp nog gezamenlijk bezit en werd gebruik hiervan binnen de Boermarke geregeld, maar ook het onderhoud van wegen en brinken.
Zie ook: https://eext.windsoft.nl/bestuur/boermarke/

Het verleden van de Boermarke Eext is beschreven in het boek Boermarke van Eext tot 2000. Nog verkrijgbaar in Dorpsmuseum De Kluis. Het boek de E’s van Eext waar de oude huizen met de bewoners van Eext zijn beschreven, is uitverkocht.

De Boermarke heeft een onderhoudsplan voor de brinken opgesteld waarbij hun vitaliteit is beoordeeld. Gestart is met beperkte kap van de oudste bomen om kaalslag te voorkomen en de veiligheid zoveel mogelijk te waarborgen.

Samen met de Landbouwvereniging Eext wordt nog steeds het jachtveld aan de plaatselijke jagers verhuurd.

Elk jaar op de eerste zaterdag maart wordt om 9.30 uur de Boerreken (jaarvergadering) gehouden waar de vier volmachten (bestuur van de Boermarke) verantwoording afleggen over datgene wat zij hebben uitgevoerd.

 

 

Contactadres: Cor Udding
Stationsstraat 26
9463 TJ Eext

Email:  corudding@outlook.com

 

Boeren Trekkertrek Eext

Boeren Trekkertrek Eext is onderdeel van de activiteiten van Tractor Pulling Eext, welke in het eerste weekend van juli gehouden wordt. Met ‘standaard’ landbouwtrekkers wordt, in diverse gewichtsklassen, gestreden om het zover mogelijk trekken van het zwaarste gewicht over professionele kleibaan in Eext.


Boermarkeweg 1
9463 TJ Eext

Email: info@bteext.nl
Facebook Trekkertrek
 

 

Commissie Dorpsbelangen Eext

Commissie Dorpsbelangen Eext is opgericht om de belangen van het mooie dorp Eext, haar verenigingen en de belangen van haar inwoners in algemene zin te behartigen. Ook is het een overkoepelende vereniging van de vele verenigingen die het dorp rijk is. Oorspronkelijk werd het bestuur gekozen uit afgevaardigden van andere verenigingen en nog altijd is het zo dat de verenigingen, die lid zijn van Commissie Dorpsbelangen stemrecht hebben.

Door de jaren heen heeft Commissie Dorpsbelangen een belangrijke bijdrage geleverd aan de leefbaarheid van het dorp. Initiatieven zoals het dorpshuis en Onze Winkel kennen hun oorsprong bij Commissie Dorpsbelangen. Ook maken we ons al jaren sterk voor passende woningbouw voor onder andere jongeren (starters) en senioren. Maar ook zaken omtrent de openbare ruimte hebben onze aandacht.

Vanuit Commissie Dorpsbelangen wordt ook het informatieblad ’t Kraantie gemaakt en daarnaast zorgen zijn er voor dat deze website en de Facebookpagina Eexinfo worden onderhouden. Verder werkt de AED-werkgroep onder onze vlag, waarmee we streven naar een hartveilig Eext. Van ’t Kraantie kunt u voor € 12,- per jaar abonnee worden en daarmee ondersteunt u ook direct de AED-werkgroep financieel bij het onderhoud van de AED en trainingen voor de vrijwilligers. Ook is vanuit Commissie Dorpsbelangen Whatsapp Buurtpreventie, met een dekking voor het hele dorp Eext, opgezet.

Daarnaast organiseert Commissie Dorpsbelangen jaarlijks het paasvuur, maar ook organiseren we iedere 14 dagen een koffieochtend in het dorpshuis. Op een laagdrempelige wijze kunnen inwoners en oud-inwoners van Eext hier samenkomen voor gezelligheid en contacten in combinatie met spelactiviteiten of informatie voorlichtingen.

Al deze activiteiten kunnen alleen worden georganiseerd dankzij een grote groep vrijwilligers die het bestuur ondersteunt bij de diverse activiteiten.

Het bestuur van Commissie Dorpsbelangen bestaat uit:

Rubert Bruining (voorzitter)
Nico Dam (penningmeester)
Rianne Folkerts (secretaris)
Roelie Brink (bestuurslid en contactpersoon koffie-ochtend)
Roel Heuker (bestuurslid en contactpersoon website)

 

 

Coöperatie ‘Onze Winkel’ Eext

De coöperatie heeft als doel de dorpswinkel voor Eext te behouden. Zij doet dit zonder winstoogmerk, met een reële exploitatie. De coöperatie is in april 2013 opgericht.  Inwoners uit Eext en omgeving kunnen lid worden van de coöperatie en/of participeren.

Lidmaatschap
U kunt lid worden van deze coöperatie. Als lid heeft u zeggenschap over het te voeren beleid van de coöperatie.  Voor dit lidmaatschap betaalt u jaarlijks € 20,-
Jaarlijks worden de leden uitgenodigd voor een bijeenkomst in de winkel.

Participatie
Als participant kunt u eenmalig een bedrag inleggen ter ondersteuning. U kunt kiezen voor een bedrag van € 100,-,  € 200,-, € 300,-, € 400,- of € 500,-.  De jaarrente over de inleg is 7%. Dit kunt u vanaf november van ieder jaar besteden in ‘Onze Winkel’. Dit blijft een jaar geldig. In de winkel ligt een lijst waarop u bij besteding van de rente moet tekenen voor ontvangst.
Uw inleg is op ieder moment opvraagbaar. U ontvangt het binnen 3 maanden terug.

Voor meer info klik hieronder

Lidmaatschap                                       Participant 

Samen houden wij Eext leefbaar

 

Stationsstraat 14
9463 RM Eext

Tel.: 0592-261346

Email: info@onzewinkeleext.nl


 

Dorpsmuseum De Kluis

Het museum is gevestigd in een voormalige diepvrieskluis en vertelt de geschiedenis van het dorp Eext aan de hand van archeologische vondsten. Er zijn gereedschappen te bewonderen van oude bedrijven uit de omgeving, zoals een stelmakerij en smederij. Naast de exposities beschikt het museum ook over een archief. Hierin zijn foto’s en video’s te vinden over de historie van het dorp en omgeving. 

Middenstraat 3
9463 PP Eext

Email: info@dorpsmuseumdekluiseext.nl
tel. 0592-263174

 

 

Eexter kerk

Eexter kerk

De Kerk van Eext is een eenvoudige zaalkerk uit de 19e eeuw in Eext. De kerk is in 1991 aangewezen als rijksmonument.

Eext was eeuwenlang deel van de parochie in Anloo, Pas in 1841 werd het dorp een zelfstandige kerkelijke gemeente. Het kerkje werd gebouwd in 1841 als waterstaatskerk.  Het gebouw heeft een omlijste ingang en een puntgevel met daarop een opengewerkte dakruiter.

Van binnen heeft de kerk een gepleisterd tongewelf. De preekstoel is uit het bouwjaar van de kerk. Aan de trap hangt een koperen doopbekken. Het orgel stamt uit 1911 en is gebouwd door J. Dekker uit Goes.  Ter gelegenheid van hun 50-jarig huwelijk heeft het echtpaar Meyring-Homan het orgel aan de kerk geschonken.

De kerk in Eext is sinds eind 2011 eigendom van de Stichting Oude Drentse Kerken, onderdeel van de St. Het Drentse Landschap. Deze mooie plek is geschikt voor verschillende bijeenkomsten, festiviteiten, concerten, films en vergaderingen.


Kloosterstraat 2
9463 PR Eext

Email: kerkje.eext@gmail.com
tel. 0592-31 35 52

 

 

Gymnastiekvereniging ADO

Onze gymnastiekvereniging heeft een heel breed aanbod in de gymzaal in Eext:
– Gymnastiek
– Freerunning
– Turnen
– FitGym voor dames (60+)
– Conditietraining voor volwassenen
– Combat Fitness
– Fitness dames en heren

Dansen:
– Kids Dance
– Street Dance

Email: linda_bruins@hotmail.com
tel. 0592-263592

 

 

Hartveilig Eext

Sluit je net als veel Eexters aan bij Hartveilig Eext!

We hebben in Eext twee AED’s. Rond de vijftig vrijwilligers zijn oproepbaar wanneer er een mogelijke reanimatie is.
Dit is belangrijk omdat er in Eext geen ambulancepost is en adequate hulpverlening van verder weg moet komen.
Gelukkig kunnen we dit met ons allen opvangen; door het grote aantal vrijwilligers zijn er altijd voldoende hulpverleners in het dorp aanwezig.
De geboden hulp wordt zeer gewaardeerd. En het is fijn om zo iets voor een naaste buur te kunnen betekenen.

Heb je een BLS/AED certificaat schrijf je dan in via hartslagnu.nl en meld je aan bij hartveiligeext@gmail.com
We houden jaarlijks diverse trainingen. Tijdens deze trainingen oefen je bijvoorbeeld kinderreanimatie en wordt er nieuwe kennis gedeeld. Behalve leerzaam wordt het ook als prettig ervaren; de avonden verlopen ontspannen en gezellig.

We hopen je te kunnen begroeten als nieuwe vrijwilliger maar wensen je vooral veel woonplezier in ons mooie Eext!

Honk´72

De jeugdsoos is opgericht in 1972 met als doel het organiseren van activiteiten voor jong en oud. De club met stijl is begonnen op de Middenstraat maar sinds een paar jaar zijn wij verhuisd naar Hoofdstraat 12, achter café Homan. Op vrijdagavond is vaste prik, soosavond. De jeugd van 12 tot 16 jaar is welkom vanaf 20.00 uur tot 22.00 uur, 16 jaar en ouder vanaf 22.00 tot 00.00. Daarnaast organiseren wij af en toe ook andere activiteiten zoals de Koningsspelen, disco, filmavond of zwemmen met de soos. Maar ook voor de ouderen organiseren we jaarlijks de Bingo en komen we in mei langs de deuren om geraniums te verkopen 

En dit doen we nu al bijna 50 jaar!

Wil je meer over ons weten? Je kunt ons vinden op Facebook Honk ’72 en op Instagram@jeugdsooshonk’72.

 

Hoofdstraat 12, achter cafe Homan
9463 PC Eext

 

 

HSV De Schaopwas

 

Hengelsportvereniging “de Schaopwas” is een actieve vereniging welke in mei 1969 werd opgericht, en ongeveer 300 leden telt.
De naam is ontstaan doordat de plas met dezelfde naam, gelegen aan de Stationsstraat, vanaf de oprichting tot medio 2020 als visplas in gebruik was bij onze leden.

Onze vereniging is sinds augustus 2017 eigenaar van het “Klein Zwanemeer” gelegen aan de zuidwestzijde van de Vijzelweg, tussen Eext en Gieten.

Leden van onze vereniging mogen vissen in onze visplas, deelnemen aan onze activiteiten en ontvangen de nationale vispas, om in bijna geheel Nederland te mogen vissen.

Onze vereniging is actief in het organiseren van allerlei activiteiten voor jong en oud, zoals:

– zomer- en wintercompetitie voor senioren op zaterdag
– middagcompetitie voor senioren op woensdag
– avondcompetitie voor jeugd op vrijdag
– clinics / spel- en doe- middagen / informatiebijeenkomsten

De agenda van onze wedstrijden en activiteiten wordt medio maart bekend gemaakt op onze website, ook worden deze aangekondigd in ‘t Kraantie.


Tel.: 0592-264217 (secretariaat)
Emailadres: hsvdeschaopwas@gmail.com

 

 

Kiek Eext

Kiek Eext is een initiatief van enkele inwoners van Eext, die samen, op volkomen vrijwillige basis en zonder winstoogmerk, activiteiten in het dorp ontwikkelen, voornamelijk op cultureel gebied. Opzet is om daarbij zoveel mogelijk inwoners actief te betrekken.

De eerste activiteit in 2017 betrof een fotowedstrijd met als onderwerp “Kiek Eext”, d.w.z. maak een foto van wat voor jou ’typisch Eext’ is. Daarmee was meteen de naam Kiek Eext een feit. Het aantal inzendingen en het enthousiasme in het dorp voor deze activiteit was dermate groot, dat Kiek Eext besloot door te gaan met het organiseren van evenementen.

In de jaren daarna werd nogmaals een fotowedstrijd georganiseerd, maar ook een belevingswandel- en een belevingsfietstocht met tijdens de route enkele optredens/voorstellingen, een filmvertoning, nogmaals een fotowedstrijd en een expositie van werken van kunstenaars uit Eext. 

In 2020 waren er geen activiteiten in verband met het Coronavirus en zolang het virus niet onder controle is, zal Kiek Eext ook geen evenementen ontwikkelen. Deze gedwongen periode van ‘rust’ biedt wel de gelegenheid om na te denken over nieuwe projecten en als het aan Kiek Eext ligt, zullen ze in Eext zeker weer van ons horen!

Gerrie Bruining,
tel.: 06 13732422,
e-mail: gerriebruining@gmail.com

  

 

Motor GP Eext

Motor GP Eext is van oorsprong de Historische Motor GP Eext. Deze was ontstaan in 1998 vanuit een gezamenlijk evenement met de beddenrace tijdens de Pinsterdagen. Door gebrek aan vrijwilligers en financiële middelen is de Historische Motor GP Eext na 18 edities gestopt.

De vereniging is omgedoopt tot Motor GP Eext en organiseert nu jaarlijks een Off the Road rit voor motoren en squads rondom Eext.

Middenstraat
9463 PP Eext

e-mail: secretariaat@gpeext.nl 

 

 

Muziekvereniging T.O.G.I.D.O. Eext

Wij zijn een actieve en gezellige muziekvereniging in Eext. We geven regelmatig concerten in Eext en omgeving, zoals een voorjaarsconcert, zomerconcerten en kerstconcerten. Maar we spelen ook het taptoesignaal met dodenherdenking, zorgen voor muzikale begeleiding bij de Sinterklaasintocht en op aanvraag geven we een serenade op locatie. Een muziekinstrument leren bespelen kan ook via onze vereniging.

Dus wil je een swingend concert bijwonen, iemand verrassen met een serenade of wil je een instrument leren bespelen, neem gerust contact met ons op of neem een kijkje op onze website, Facebook pagina of Instagram. Graag tot gauw!

Email: info@togido.nl
tel.: 06-57371441

Nederlandse Ver. voor de Volkszang Afd. Eext-Gieten

Wij willen jullie graag kennis laten maken met onze Volkszanggroep.
Wij zingen 1x per maand van augustus t/m mei meestal op de 3e dinsdagmiddag van de maand van 14.00 tot 16.00 uur in het kerkje van Eext.

Ons repertoire bestaat uit Nederlandse Volksliedjes, daarnaast ook veel Drentse en populaire liedjes. Ook treden wij op bij diverse instellingen.

Het lidmaatschap bedraagt 25,00 euro per jaar en voor de koffie met koek betaal je 3,00 euro.

We vieren kerst met een gezellige middag op een andere locatie en aan het einde van het zangseizoen hebben we een middaguitje.

Hou je van zingen, kom dan eens geheel vrijblijvend langs op onze gezellige zangmiddagen.

Wil je meer weten dan kun je bellen met Jantje, tel: 262563, of Roelfie, tel.: 263942

Ons motto is: “Zingende mensen zijn vrolijke mensen”.

Ned. Herv. Kerk
Kloosterstraat 2
9463 PR Eext

Tel.: 0592-263942 (Roelfie)/0592-262563 (Jantje)
Email: jantjeenting@gmail.com

Paardensportvereniging Eext

Paardensportvereniging Eext organiseert al sinds  diverse paardensportevenementen en wedstrijden op het “Oude Sportveld” aan de Boermarkeweg in Eext.

Met Pinksteren wordt jaarlijks het bekende Nationaal Concours Hippique Eext gehouden.

https://www.cheext.nl

Email: info@cheext.nl
tel. 0592-264929

Toneelvereniging Concordia

Toneelvereniging Concordia Eext voert 2 toneelstukken per jaar op, in maart en december. En daarnaast nog 1 keer in de
5  jaar een revue.

Iedere donderdagavond wordt er druk gerepeteerd om de sketches, zangnummers en dansjes in te studeren.

Kom gerust eens kijken tijdens een repetitie in Eetcafé Homan.

T.V. Eext

De tennisvereniging Eext heeft 2 kunstgras banen en een mini/oefenkooi met kunstgras. We zijn een gezellige vereniging met diverse toss momenten. Ook bestaat de  mogelijkheid om les te nemen. Buiten deze activiteiten is er volop de mogelijkheid om vrij te tennissen.


Anderenseweg 4
9463 RN Eext

Tel.: 06-18768437
Email: secretariaat@tveext.nl

 

Vereniging voor Volksvermaken Eext

De Vereniging voor Volksvermaken (V.V.V.) Eext organiseert al sinds 1927 diverse evenementen:
– Zomerfeest
– Sterrit
– Slipjacht
– Sinterklaas
– Samenwerking met CH Eext en TP Eext

Het “Oude sportveld” aan de Boermarkeweg is het terrein wat door de VVV wordt beheerd en gebruikt wordt voor diverse evenementen.

 

Visvereniging de Braamsplas

De vereniging is eigenaar van de Braamsplas, ook wel Galgwanderveen genoemd. De vereniging onderhoud en beheert de visplas, verstrekt vergunningen,  en zorgt voor een goed visbestand. De plas heeft een goed bestand aan karper, winde, zeelt, snoek, voorn en baars. Als karperwater is de plas enorm in trek. Vissers uit het gehele land komen naar de Braamsplas, niet alleen om te vissen maar ook om te genieten van de rust en de omgeving..

De vereniging is opgericht in het jaar 1923 en heeft 14 leden (7 uit Eext en 7 uit Gieten, statutair vastgelegd).

Voor meer informatie over de vereniging, historie/vergunning verkoop/foto’s etc. verwijzen wij u naar onze website.


Voor informatie:

Email: janspepping@home.nl

 

Voetbalvereniging V.V. Eext

V.V. Eext is opgericht op 6 juli 1932. De club beschikt over een eigen accommodatie gelegen aan de Jan Oostingweg 4 voorzien van 4 kleedkamers en een kantine.
V.V. Eext kent 4 senioren elftallen verdeeld in 3 herenelftallen en 1 dames elftal. Daarbij heeft de vereniging diverse jeugdteams, al dan niet als samenwerkingsteam met V.V. Gieten, in de diverse jeugdcompetities.
V.V. Eext is een voetbalvereniging waarbij sportiviteit en socialiteit hand in hand gaan en dankt haar bestaan aan leden, donateurs, sponsoren en vrijwilligers.


Jan Oostingweg 4
9463 RS Eext

Email: secretariaatvveext@gmail.com
tel. 06- 57992798

Vrouwen van Nu afdeling Eext

Vrouwen van Nu afd. Eext

Van september t/m april hebben we op de tweede dinsdag van de maand onze bijeenkomst.
Deze wordt gehouden in café/dorpshuis Homan, aanvang 19.30 uur.

Wat doen we zoal:

  • Maandelijks nodigen we een spreker uit over uiteenlopende onderwerpen
  • In de zomermaanden organiseren we fietstochten op de dinsdagmiddag
  • creatieve activiteiten waaronder twee keer per jaar bloemschikken
  • 1 a 2 keer per jaar een excursie

 

 

p/a Hoofdstraat 12
9463 PC Eext
Tel.: 0592-262839
Email: zandvoortmarchien@gmail.com

 

IJsvereniging Eext

IJSVERENIGING EEXT

Wij zijn de ijsvereniging van Eext en bestaan sinds 16 januari 1941. Wij zorgen er voor als het winter is dat de ijsbaan los kan en hier voor hebben we een lidmaatschap opgezet voor de leden en donateurs van de vereniging .

Tevens hebben we met Pinksteren altijd een Ossengames weekend waar we op de ijsbaan een tent hebben staan voor de spellen, playbackshow en daarna groot feest met live muziek en een dj.

Er wordt ook altijd een boeldag gehouden in het café/dorpshuis op de laatste zaterdag van het jaar.

De jaarlijkse bijdrage bedraagt voor donateurs (alleenstaande) op dit moment €5,- en voor leden (gezin)€ 7,50 per jaar en zal in de maand januari worden afgeschreven.

Het is voor de ijsvereniging Eext voordeliger,  in zowel kosten en werkzaamheden, wanneer u uw donatie/lidmaatschap aan ons over maakt via automatische incasso. Om dit mogelijk te maken is het noodzakelijk, dat u een doorlopende machtiging verleent aan het bestuur. Een machtingsformulier kunt u aanvragen bij G Mensies,  Penningmeester,   tel 06-15014245.

Bestuur:
Voorzitter :Marcel Slobben
Penningmeester :Gerard Mensies
Secretaris : Henry Bruggink
Leden: Bertjan Jansen, Roelof Vedder, Libertus Smit, Peter Mulder

 

 

 

Kampstraat
9463 PV Eext
Tel.: 06-10077701
Email: henryenanjabruggink@gmail.com

 

Ik heb een vraag

Stuur ons jouw vraag en wij proberen jou hiermee zo goed mogelijk te helpen.

Share This